Zvýšenie adaptability a kvalifikácie zamestnancov

Dátum pridania: 02.05.2023

Zvýšenie adaptability a kvalifikácie zamestnancov spoločnosti MOGER s.r.o.

 

OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01 Rozvoj zručností na podporu trhu práce

 

Vyhlasovateľ výzvy:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Spoločnosť MOGER s.r.o. so sídlom v Krásne vznikla v roku 2017. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba a predaj osobných ochranných pracovných pomôcok, odevov a obuvi na voľný čas.

 

Hlavným zámerom predkladaného projektu je zvyšovanie zručností vlastných zamestnancov na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce prostredníctvom teoretických a praktických školení v oblasti výroby a predaja pracovných pomôcok, odevov a obuvi.

 

Globálnym cieľom navrhovaného projektu je rozvoj zručností zamestnancov podniku na obnovujúcom sa trhu práce vrátane zručností prispievajúcich k zvýšeniu odolnosti dotknutých zamestnancov a podniku na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti v kontexte pandémie COVID-19.

 

Špecifické ciele:

·         zvýšiť kvalifikačný potenciál a adaptabilitu zamestnancov spoločnosti

·         rozširovať a obnovovať teoretické ako aj praktické poznatky zamestnancov z dôvodu neustáleho vývoja predajných, vyjednávacích zručností, merchandisingu  a digitálneho marketingu 

·         zvýšiť kvalitu, výkonnosť, produktivitu práce zamestnancov a konkurencieschopnosť podniku na trhu

·         zvýšiť tržby a pridanú hodnotu spoločnosti

·         zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov podniku v jednotlivých profesiách a činnostiach tak, aby v prípade vypuknutia pandémie vedel jeden zamestnanec nahradiť druhého

·         znížiť u vyškolených zamestnancov pravdepodobnosť ukončenia pracovného pomeru.

Cieľová skupina: vlastní zamestnanci -  15.

 

Miesto realizácie projektu: Krásno, Zvolen

 

Hlavná aktivita: ,,Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností“, Podaktivita 1 – Výber a príprava zamestnancov, Podaktivita 2 – Cielené získavanie pracovných zručností (teoretická časť a praktická časť).

 

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch, vrátane podporných aktivít): 11

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: január 2023

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: november 2023

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 11