Doručenie tovaru

Dodanie a prevzatie tovaru
 
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II týchto Všeobecných obchodných podmienok.
2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:
- prepravnej služby (kuriérom), na dobierku; orientačná doba dodania do 48 hodín v prípade, keď tovar je na sklade predávajúceho.
- osobné prevzatie na adrese predajne predávajúceho.
3. Doby dodania uvedené v čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.
4. Poštovné a dopravné náklady pri dodaní tovaru spôsobom uvedeným v čl. III bod 2 pri dodaní tovaru prepravnou službou (kuriérom) sa účtuje v súlade s platným cenníkom dopravy prepravnej služby ku dňu realizácie dodania tovaru, bližšie špecifikované na webovom sídle: [•]
[RN1] 
5. Pri objednávke, ktorej celková cena prevyšuje hodnotu 200 EUR je doprava zdarma.
6. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
7. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.
 

cennik