Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.moger.sk, prevádzkované firmou

Obchodné meno: MOGER, s.r.o

IČO: 47 005 891

DIČ: 2023688953

IČ DPH: SK2023688953

so sídlom: Krásno 155, 958 43 Krásno pri Topoľčanoch

zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 27624/R

kontaktné údaje:

email: objednavky@moger.sk

telefón: +421 918 740 394

www.moger.sk

 

(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky").
 
ČASŤ I.
Článok I.
 
Všeobecné ustanovenia
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.
Predávajúcim sa rozumie MOGER s.r.o, so sídlom Krásno 155, 958 43 Krásno pri Topoľčanoch, IČO: 470035891, IČ DPH: SK2023688953, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 27624/R (ďalej len "predávajúci").
Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.moger.sk, elektronickej pošty, telefonicky, faxom. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.
Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.
Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.moger.sk
 
Článok II.
Objednávanie tovaru
 
Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.moger.sk, elektronickej pošty, telefonicky alebo faxom.
Každá objednávka musí obsahovať:
Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak je sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.
Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu s tým, že predávajúci je oprávnený navrhnúť kupujúcemu dohodu o zmene kúpnej zmluvy. Okamih splnenia povinnosti predávajúceho na dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy sa v takom prípade odkladá až do uzatvorenia dohody o zmene kúpnej zmluvy. Ak k uzatvoreniu dohody o zmene kúpnej zmluvy nedôjde najneskôr do 7 dní od odoslania návrhu predávajúceho na uzavretie dohody o zmene kúpnej zmluvy, alebo ak kupujúci odmietne návrh predávajúceho na uzatvorenie dohody o zmene kúpnej zmluvy, môžu predávajúci a/alebo kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Na uzatvorenie dohody o zmene kúpnej zmluvy sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok.

 
Článok III.
Dodanie a prevzatie tovaru
 
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II týchto Všeobecných obchodných podmienok.
2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:
- prepravnej služby (kuriérom), na dobierku; orientačná doba dodania do 48 hodín v prípade, keď tovar je na sklade predávajúceho.
- osobné prevzatie na adrese predajne predávajúceho.
3. Doby dodania uvedené v čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.
4. Poštovné a dopravné náklady pri dodaní tovaru spôsobom uvedeným v čl. III bod 2 pri dodaní tovaru prepravnou službou (kuriérom) sa účtuje v súlade s platným cenníkom dopravy prepravnej služby ku dňu realizácie dodania tovaru, bližšie špecifikované na webovom sídle: [•][RN1] 
5. Pri objednávke, ktorej celková cena prevyšuje hodnotu 200 EUR je doprava zdarma.
6. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
7. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.
 
Článok IV.
Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva
 
Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.moger.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.
Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
zaplatením dobierky pri jej prevzatí, prevodom na účet predávajúceho alebo iným spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami.
Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.
 
Článok V.
Ochrana osobných údajov
 
Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.
Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.
Internetový obchod www.moger.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 
ČASŤ II.
Reklamačný poriadok
 
Článok VI.
Predmet reklamácie
 
Predmetom reklamácie môže byť:
tovar zakúpený u predávajúceho
servisné práce vykonané v autorizovanom stredisku.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.
 
Článok VII.
Podmienky reklamácie
 
V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho.
Predávajúci poskytuje záruku na tovar. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o čas, počas ktorého bol tovar v záručnej oprave.  Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, spôsobené závadou materiálu či funkčnou chybou.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho častí spôsobené používaním. Kratšiu životnosť tovaru teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záruka sa nevzťahuje ani na vady spôsobené mechanickým poškodením, neodborným používaním, neprimeraným zaobchádzaním, nesprávnou údržbou tovaru, zaťažovanie tovaru nadmernou silou/váhou.Pri reklamácii je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol vystavený) a doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení.
Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní reklamačný protokol. Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu.
Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.
Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.
V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

Kupujúci má právo na vybavenie reklamácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito obchodnými podmienkami, najmä kupujúci má právo rozhodnúť, ktoré z  nasledovných práv si uplatňuje:

a)       Ak ide o odstrániteľnú vadu tovaru, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená.

b)       Ak ide o neodstrániteľnú vadu tovaru, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť; ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

c)        Ak síce ide o odstrániteľné vady tovaru, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv pri vybavovaní reklamácie uvedených v tomto článku uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 kalendárnych mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 kalendárnych dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci oznámi kupujúcemu výsledok vybavenia reklamácie písomne. Písomná forma je zachovaná aj v prípade, ak je výsledok vybavenia oznámený elektronicky.

Náklady spojené s reklamáciou znáša kupujúci, ak tento reklamačný poriadok alebo všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.

Ak kupujúci nesúhlasí s výsledkom vybavenia reklamácie, je oprávnený uplatniť voči predávajúcemu ďalšiu reklamáciu, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledku reklamácie. Pre ďalšiu reklamáciu podľa predchádzajúcej vety platia ustanovenia tohto reklamačného poriadku, s výnimkou možnosti jej preskúmania ďalšou reklamáciou voči predávajúcemu.

Ak kupujúci nesúhlasí s vybavením reklamácie, je oprávnený uplatniť svoje nároky súdnou cestou. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)
 
Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@moger.sk. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar nesmie byť vracaný ako zásielka na dobierku; v takom prípade nebude prevzatý. Adresa prevádzky pre vrátenie tovaru je: Krásno 155, 958 43 Krásno pri Topoľčanoch, Slovensko. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci, a ak odstúpi kupujúci od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Tovar nesmie byť použitý alebo poškodený. Vrátený tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva a pod., a musí byť opatrený originálnym štítkom a všetkými ochrannými prvkami nového tovaru. Pri vracaní tovaru je potrebné ho zabaliť tak, aby bol doručený predávajúcemu nepoškodený, schopný ďalšieho predaja. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.
Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj:
- ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád
- ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
- ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch, stanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, najmä v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.
 

Článok IX.
Orgán dozoru. Alternatívne riešenie sporov

Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil pri predaji cez internetový obchod www.moger.sk všeobecne záväzné právne predpisy, je oprávnený obrátiť sa na nasledovné orgány dozoru:

a.      Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava,

b.      Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor,

c.      iné orgány dozoru.

Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: objednavky@moger.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj „ARS“) podľa zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim – spotrebiteľom ap, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Podrobnejšie informácie o celej problematike sú upravené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho


ČASŤ III.
Záverečné ustanovenia
 
Článok X.
Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Pre vylúčenie pochybností platí, že zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru podľa týchto podmienok sa nevzťahuje na kupujúcich v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby